hl1

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Název

Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace

M Knesla 4056, 760 01 Zlín

IČO: 71007407

REDIZO: 600113604

Knesla 4056, 760 01 Zlín

IČO: 71007407

REDIZO: 600113604

Zřizovatel: Statutární město Zlín

Provozní doba:

Po- Pá:  6.15 hodin – 16.30 hodin.

Ředitelka a statutární zástupce: Bc. Miroslava Nowaková

Internetové stránky: www.msknesla.cz

 

 1. Důvod a způsob zařízení

Zřizovací listina – Na základě usnesení Zastupitelstva města Zlín č. 24/22Z/2009 ze dne 15. 10. 2009.

Hlavním účelem je zajištění některých činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb.

 

 1. Organizační struktura

Ředitelka:

Bc. Miroslava Nowaková

Kontakty školy: msknesla@seznam.cz

Ředitelka je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jejím jménem činí právní úkony ve všech věcech.

 

Jana Debnárová,

pověřena jednáním v době nepřítomnosti ředitelky.

 

 1. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola, M. Knesla 4056, 760 01 Zlín

Telefonní čísla

Ředitelka: 577 437 228

Adresa internetové stránky

www.msknesla.cz

E-mailová adresa

msknesla@seznam.cz

Datová schránka

5ebk4ny

 

 1. Bankovní spojení

Bankovní účet: 123-2635200267/0100

 

6. IČO

71007407

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace není plátcem DPH.

 

 1. Dokumenty

Aktuální dokumenty naleznete vždy v „Záložka – dokumenty“

 

 1. Žádosti o informace

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.

Žádost o informace se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání

 • na adresu M. Knesla 4056, příspěvková organizace, 760 01 Zlín
 • e-mailem msknesla@seznam.cz
 • datovou schránkou: 5ebk4ny

 

 1. Příjem žádosti a dalšího podání

10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:

telefonicky

osobně v kanceláři školy

Písemné podání:

žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail, podnět žádosti, způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně), datum a podpis

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje – prostřednictvím ředitelky školy.

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

11.2  Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

 

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete ZDE.

 

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023 naleznete ZDE