hl1

Platby v MŠ

ŠKOLNÉ – V DOBĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

 Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 16. 03. 2020 do 18. 5. 2020. Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem následovně:

1)   za měsíc březen 2020 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou částí na částku 210,- Kč

2)    za měsíc květen 2020 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou částí na částku 243,- Kč

3) pokud bude provoz mateřské školy v následujících měsících:

a) zcela uzavřen – předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc, budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

b) částečně uzavřen – předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce, bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí

 

 

Informace k platbám

Platby stravného a školného jsou prováděny bezhotovostně formou inkasa, nebo převodem na účet mateřské školy.

Číslo účtu MŠ:  1422438349/0800

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozního řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Školné

Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je stanoveno:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, děti s odkladem školní docházky na škol. rok 2019/2020 rovněž neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.​

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů je školné za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 stanoveno na 462,- kč.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů je školné za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 stanoveno na 499,-kč.

 

Stravné

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ po dohodě  se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah  stravování tak, aby se dítě, je–li v době podávání jídla přítomno,  stravovalo vždy.

Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je  zajištěn v průběhu celého dne.

Strávníci do 6 let hradí za přesnídávku, oběd a svačinu celkem 39,- Kč

Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 23,- Kč (z toho 3,- Kč nápoje)
Svačina 8,- Kč

 

Strávníci, kteří dosáhnou v průběhu daného školního roku 7 let, hradí od začátku školního roku za přesnídávku, oběd a svačinu celkem 44,- Kč

Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 8,- Kč

 

Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.