hl1

Platby v MŠ

Informace k platbám

Platby stravného a školného jsou prováděny bezhotovostně formou inkasa, nebo převodem na účet mateřské školy.

Číslo účtu MŠ:  123-2635200267/0100

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozního řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

ŠKOLNÉ – V DOBĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Za měsíc červenec 2024 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou částí na částku 118,- Kč

Za měsíc srpen 2024 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou částí na částku 237,- Kč

Pokud bude provoz mateřské školy:

  1. a) zcela uzavřen – předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc, budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni
  2. b) částečně uzavřen – předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce, bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí

 

Školné

Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je stanoveno:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, děti s odkladem školní docházky na škol. rok 2023/2024 rovněž neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.​

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů je školné za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 stanoveno na 523,kč.

Pro školní rok 2024/2025 byla zřizovatelem stanovena výše školného na 600,- Kč/měsíc.

Od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.

Na základě této novely nově stanovuje výši úplaty zřizovatel.

 

Stravné

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ po dohodě  se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah  stravování tak, aby se dítě, je–li v době podávání jídla přítomno,  stravovalo vždy.

Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je  zajištěn v průběhu celého dne.

Strávníci do 6 let hradí za přesnídávku, oběd a svačinu celkem 50,- Kč

Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 29,- Kč (z toho 4,- Kč nápoje)
Svačina 10,- Kč

 

Strávníci, kteří dosáhnou v průběhu daného školního roku 7 let, hradí od začátku školního roku za přesnídávku, oběd a svačinu celkem 55,- Kč

Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 34,- Kč (z toho 4,- Kč nápoje)
Svačina 10,- Kč

 

Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.