hl1

Aktivity

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Logopedická péče je pro děti předškolního věku velmi důležitá pro dobrý rozvoj komunikačních schopností a s tím souvisejí předcházení různým výukovým obtížím.

V mateřské škole jsou logopedické chvilky součástí výchovně vzdělávacích činností, do kterých se zapojují všechny děti. Učitelky denně dětem poskytují správný řečový vzor a v dopoledních hodinách pravidelně zařazují pro děti dechová cvičení, rytmizaci, gymnastiku mluvidel (pohyblivost jazyka a rtů), hry na procvičení sluchové paměti, grafomotorická cvičení a v neposlední řadě podporují dětskou iniciativu ve vyjadřování.

Dětem se věnují tři proškolené logopedické preventistky – učitelky MŠ, z nichž jedna je vysokoškolsky vzdělaná v oboru předškolní pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky.

Našim společným cílem je pracovat na logopedické prevenci 5 -7 letých dětí tak, aby úspěšně zvládly vstup do základní školy. Poradíme rodičům, jak mají s dítětem pracovat a kam se obrátit v případě potřeby, poskytneme metodické materiály, náměty, pomůcky, pracovní listy. Tato vzájemná spolupráce by měla být kladným přínosem hlavně pro dítě.

Při zajišťování logopedické prevence a péče úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem pro vady sluchu a řeči ve Zlíně.

PLAVÁNÍ

Již několikátou sezónu vždy začátkem školního roku organizujeme pro předškolní děti kurz plavání. Plavání probíhá v krytém bazénu v NEKKY Centrum I. – Městské lázně Zlín, na ulici Hradská. Kurz vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři a přizpůsobují jej aktuálním dovednostem dětí. Děti se učí nebát se vody, splývat, používat různé plavecké pomůcky, taktéž se učí správnému dýchání a koordinovaným pohybům končetin.

SPORTOVÁNÍ V MŠ

Děti navštěvují basketbalovou halu dvakrát v měsíci, nespornou výhodou pro nás je i její dostupnost, hala se nachází na ulici Dukelská přímo v sousedství naší MŠ. Jde o projekt Sportovního klubu basketbalu (SKB) Zlín – Sportování v mateřských školkách. Cílem projektu je základní pohybová příprava dětí v předškolním věku s důrazem na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, příznivý rozvoj kardiovaskulárního a dýchacího systému. Nedílnou součástí péče o děti je i výchova ke spolupráci v kolektivu, udržení pozornosti, učení se prohrávat i vítězit, respektovat ostatní členy skupiny.

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Od 1. září 2019 je naše škola zapojena do projektu České obce sokolské: Se Sokolem do života. Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování. Děti povedeme k týmové spolupráci, k rozvoji pohybové gramotnosti. Věříme, že cvičení přinese dětem radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

„Četba jsou otevřené dveře

do kouzelného světa…“

F. MAURIC

Naše mateřská škola je od měsíce listopadu roku 2018 zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emociálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Ve všech odděleních naší mateřské školy čteme dětem 20 minut denně v době odpoledního klidu před spaním z dětských pohádkových knih.  Máme navázanou spolupráci s knihovnou Františka Bartoše, kterou děti pravidelně navštěvují. Zde si také zapůjčujeme některé pohádkové knihy. O tom, co právě dětem paní učitelky čtou, jsou rodiče informováni na nástěnkách v jednotlivých třídách.

RECYKLOHRANÍ

Mateřská škola je zapojena do projektu „RECYKLOHRANÍ“.

Děti mohou přinášet do školky použité BATERIE a nepotřebné drobné ELEKTROSPOTŘEBIČE (například staré mobily, kalkulačky, fény, holicí strojky, elektrohračky, drobné počítačové vybavení, discmeny, MP3 přehrávače, kabely, nabíječky – zkrátka vše podobné). Baterie a malé vysloužilé elektrospotřebiče můžete odevzdávat ve školce do určených sběrných boxů ve vstupní hale.

Za splněné úkoly a každý nasbíraný kontejner s elektoodpadem a bateriemi získává škola body. Ty lze proměnit za celou řadu cen z katalogu odměn, mezi nimiž jsou různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.

Pokud se vám myšlenka Recyklohraní líbí, můžete naši školku v programu snadno podpořit i vy. Recyklohrajte s námi. Pokud máte doma vybité baterie, vysloužilé elektrospotřebiče, či prázdné TONERY zabalené do sáčku, přineste je do školky.

Vy se zbavíte přebytečných věcí, my zajistíme recyklaci a navíc i díky vám získáme další cenné body.

 

DÁLE SPOLUPRACUJEME A NABÍZÍME:

 • Plavecký výcvik
 • Podzimní „Uzamykání zahrady“
 • Besedy v Krajské knihovně Fr. Bartoše
 • Spolupráce se ZŠ Dřevnická
 • Spolupráce Jesle M. Knesla
 • Spolupráce se SZŠ a VOŠ Zlín
 • Spolupráce se Střední školou pedagogickou a sociální Zlín
 • Spolupráce s MPZ – prevence bezpečnosti
 • Spolupráce s hasiči Zlín
 • Divadelní a loutková představení
 • Filmový uzel – filmové ateliéry Kudlov
 • Muzeum jihovýchodní Moravy
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka s tvořivou dílničkou

 

 • Dopolední lyžařská školka
 • Den otevřených dveří
 • Masopustní rej
 • Vynášení Moreny
 • Velikonoční tvoření
 • Čarodějky v MŠ
 • Návštěva řezbáře
 • Besídka ke Dni matek
 • Projektové dny
 • Barevný týden
 • Loučení s předškoláky
 • Výlety (ZOO Lešná, Lanáček,….)
 • A jiné …