hl1

Logopedická prevence

Logopedická péče je pro děti předškolního věku velmi důležitá pro dobrý rozvoj komunikačních schopností a s tím souvisejí předcházení různým výukovým obtížím.

V mateřské škole jsou logopedické chvilky součástí výchovně vzdělávacích činností, do kterých se zapojují všechny děti. Učitelky denně dětem poskytují správný řečový vzor a v dopoledních hodinách pravidelně zařazují pro děti dechová cvičení, rytmizaci, gymnastiku mluvidel (pohyblivost jazyka a rtů), hry na procvičení sluchové paměti, grafomotorická cvičení a v neposlední řadě podporují dětskou iniciativu ve vyjadřování.

Dětem se věnují tři proškolené logopedické preventistky – učitelky MŠ, z nichž jedna je vysokoškolsky vzdělaná v oboru předškolní pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky.

Našim společným cílem je pracovat na logopedické prevenci 5 -7 letých dětí tak, aby úspěšně zvládly vstup do základní školy. Poradíme rodičům, jak mají s dítětem pracovat a kam se obrátit v případě potřeby, poskytneme metodické materiály, náměty, pomůcky, pracovní listy. Tato vzájemná spolupráce by měla být kladným přínosem hlavně pro dítě.

Při zajišťování logopedické prevence a péče úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem pro vady sluchu a řeči ve Zlíně.