hl1
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidenční listy, matrika Třídná knihy Spisy o přijetí dítěte, správní řízení Úrazy zaměstnanců, úrazy dětí Omluvné listy BOZP, BOZ Personální a mzdová agenda Pokladní kniha a výpisu z účtu Účetnictví Seznam vyučujících, suplování, podklady pro plat, docházka Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad Hospitace Kniha pošty Běžná e-mailová komunikace, datová schránka IVP Jídelna: výběr stravného, přehled plateb Jídelna: počet obědů zaměstnanců Evidence úplaty za předškolní vzdělávání Evidence stížností zákonných zástupců
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem – pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí dětí Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění dítěte Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví Podklapd pro další povinnosti Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Zvláštní vzdělávací potřeby Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně Platba úplaty za předškolní vzdělávání Evidence stížností dětí a rodičů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Děti, zákonní zástupci Děti, třídní učitelé, vyučující Děti, zákonní zástupci Zaměstnanci a děti Děti, zákonní zástupci zaměstnanci školy, děti zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy plátci v hotovosti a na účet školy zaměstnanci školy zaměstnanci školy, děti zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Děti se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Děti, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci Zaměstnanci školy, cizí stránvíci Děti, zákonní zástupci Děti,  zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis, doklad o vzdělání jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly Jmenné, podpis Jmenné, podpis jmenné, jmenné kdo hospitoval, podpis hospitované Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění, podpis zákonného zástupce Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Ředitelka, pedagogičtí pracovníci Ředitelka, pedagogičtí pracovníci Ředitelka, pedagogičtí pracovníci Ředitelka, pedagogičtí pracovníci, vedoucí stravování, zdravotní pojišťovna, inspektorát práce, ČSSZ, ČŠI Ředitelka, pedagogičtí pracovníci, vedoucí stravování Ředitelka Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravotní pojišťovna, finanční úřad, ÚP, soudy, dotace – příslušné ministerstvo Ředitelka, účetní, vedoucí stravování Ředitelka, účetní Ředitelka, účetní Ředitelka, pedagogičtí pracovníci, účetní, správní zaměstnanci, Ředitelka, daný pedaogický pracovník Ředitelka, účetní Ředitelka, účetní Ředitelka, pedagogičtí pracovníci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci, SPC Vedoucí jídelny, ředitelka, Vedoucí jídelny, ředitelka, Ředitelka, účetní Ředitelka,určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 10 let 10 let 5 let 10 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let po dobu akturálního školního roku 5 let 30 let mzdové listy, 10 let – nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let – DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 10 let – návrhy odměn, výplatní lístky apod., 10 let – další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON: a) souhlas b) plnění smlouvy c) splnění právní povinnosti d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany c c c c c c c c c c c c e e c c e e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon,  Vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů § 18 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 6 vyhl. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělání zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon;
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE