hl1

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn na dveřích do MŠ                     a na webových stránkách mateřské školy www.msknesla.cz nejméně po dobu 15 dnů, tj.    od 25.05.2022 do 10.06.2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace

Prosím o sdělení, zda Vaše dítě nastoupí do naší MŠ nejpozději do 10. 6. 2022 na email: msknesla@seznam.cz

 

 SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.